Ανθρώπινη Διαχείριση των Σπονδυλωτών Εισβλητικών-Ξενικών Ειδών στην Ευρώπη – Συμπλήρωση ερωτηματολογίου

Στο πλαίσιο του έργου «Αναγνώριση, Αξιολόγηση, Κοινή Χρήση και Διάδοση των Βέλτιστων Πρακτικών για την Ανθρώπινη Διαχείριση των Εισβλητικών Ξενικών Ειδών» που υλοποιείται από την IUCN, έχει σχεδιαστεί ερωτηματολόγιο για να εντοπιστούν ορθές πρακτικές για την ανθρώπινη διαχείριση 22 σπονδυλωτών εισβλητικών-ξενικών ειδών (ΕΞΕ) της Ευρώπης.

Ο σύνδεσμος για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι: https://onsubject.limequery.net/392715

Πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στο σύνδεσμο της IUCN:
https://www.iucn.org/regions/europe/our-work/biodiversity-conservation/invasive-alien-species/humane-management-vertebrate-ias