Άδεια καταγραφής ιχνών και εκτίμησης πληθυσμών προστατευομένων ειδών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000

Xορηγήθηκε η άδεια καταγραφής των ιχνών και εκτίμησης πληθυσμών των προστατευομένων ειδών σε περιοχές του Δικτύου Natura 2000 από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω άδεια αφορά τις δράσεις που εστιάζουν αφενός στην καταγραφή των ιχνών των υδρόβιων (Βίδρα – Lutra lutra ) και ημι-υδρόβιων θηλαστικών (Αμερικανικό Mινκ – Neovison vison ), με σκοπό την εκτίμηση της αφθονίας τους, και αφετέρου την βελτίωση των πληθυσμών και της κατάστασης διατήρησης των ευάλωτων ειδών άγριας πανίδας (Lutra lutra) και ορνιθοπανίδας.

Η έρευνα θα διεξαχθεί στις επιλεγμένες περιοχές του δικτύου Natura 2000 της Βόρειας Ελλάδας, και πιο συγκεκριμένα στη ΖΕΠ Λίμνη Ορεστιάς (Καστοριάς) (GR1320003), ΖΕΠ Εθνικός Δρυμός Πρεσπών (GR1340001), αλλά και στις περιοχές Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, Κοζάνη, Ημαθία και Πέλλα, με περίοδο υλοποίησης από Μάρτιο 2020, έως τον Σεπτέμβριο 2022. Η όλη διαδικασία θα λάβει χώρα με τρόπο που να εξασφαλίζει τη λιγότερο δυνατή όχληση στα είδη της άγριας πανίδας και στα ενδιαιτήματα τους.

Μετά τη χορήγηση της άδεια καταγραφής έγινε η πιλοτική τοποθέτηση των πρώτων πλωτών πλατφόρμων για την καταγραφή ιχνών.